PROVOZNÍ ŘÁD JEZDECKÉHO AREÁLU ŠABATKA

Majitelem a provozovatelem areálu je Střední škola managementu a služeb s.r.o., 149 00  Praha 4, Schulhoffova 844. Při škole pracuje jezdecký klub EPONA PRAHA, který zajišťuje sportovní aktivity členů klubu. Každý člen JK EPONA PRAHA, žák školy, zaměstnanec, majitel koně popř. jezdec a návštěvník areálu je povinen dodržovat tento provozní řád s důrazem na dodržování všech bezpečnostních a hygienických předpisů, tj. bezpečnost a ochranu zdraví všech lidí pracujících se zvířaty i bezpečnost zvířat. Členové JK EPONA PRAHA budou řádně a slušně reprezentovat klub na jezdeckých akcích a závodech.

  1. Provozovatel areálu nezodpovídá za škody na majetku, zdraví lidí a zvířat, způsobené koněm, který se pohybuje mimo stáj v prostoru areálu ani mimo areál.
  2. Majitel koně plně zodpovídá za svého koně a to i v případě, že s koněm manipuluje jiná osoba, která má k tomuto plnou moc od majitele koně. Kůň se smí pohybovat v celém areálu mimo stáj pouze nauzděn nebo být veden na „steigeru” (v souladu s předpisy ČJF). Toto platí pro všechny koně bez rozdílu majitele.
  3. Pokud není přítomna vedoucí areálu, je pověřena osoba pro řešení neodkladných záležitostí. Touto pověřenou osobou je buď další zaměstnanec nebo cvičitel nebo vedoucí víkendové služby. Dodržováním tohoto řádu se rozumí rovněž respektování pokynů vedoucí areálu příp. pověřené osoby.
  4. Všichni žáci školy, členové JK, majitelé koní a jezdci jsou povinni dodržovat provozní dobu areálu. Provozní doba je zveřejněna na nástěnce, mění se v průběhu roku (v závislosti zejména na délce dne). Každý, kdo si do areálu pozve návštěvu (např. trenéra), ohlásí tuto skutečnost vedoucí areálu nebo pověřené osobě a seznámí návštěvu s provozním řádem.
  5. Pro sportovní účely jsou k dispozici dolní jízdárna, horní jízdárna a lonžovací kruh. Lonžování je povoleno pouze na lonžovacím kruhu, který je určen výhradně pro tento účel. Kavaletové práce (do 50 cm) jsou možné na horní jízdárně; každý je povinen uklidit kavalety a hráběmi upravit doskoky a odskoky na jízdárně. Na veškerých jezdeckých plochách platí zákaz volného pouštění koní a parkurového skákání. Obsazení jezdeckých ploch je dáno rozpisem na nástěnce včetně možného blokování jízdárny pouze pro jednoho koně za úplatu.
  6. Proti podpisu je dlouhodobě zapůjčen klíč od šatny, přidělené šatnové skříňky, majitelům koní a cvičitelům navíc klíč od příslušné sedlovny. Každý je povinen důsledně zamykat tyto prostory. Členům JK a majitelům koní je k dispozici jedna klubovna. Ranní odjezd nebo pozdní příjezd je nutno předem dojednat s vedoucí areálu nebo ošetřovateli (z důvodu uzamčení areálu a zapnutého bezpečnostního zařízení).
  7. V případě ranního odjezdu nebo pozdního příjezdu si krmení zajistí sám jezdec nebo majitel koně, přípravu krmné dávky si dojedná předem s ošetřovatelem. Delší nepřítomnost majitele koně je nutné předem ohlásit vedoucí areálu včetně způsobu zajištění pohybování koně. Každý odvoz koně z areálu (závody, dovolená apod.) musí být nahlášen vedoucí areálu a zapsán do knihy o přemisťování koní.
  8. Majitelům soukromých koní není dovoleno přistýlání a přikrmování koní z prostředků areálu. Případnou úpravu krmných dávek projedná majitel koně s vedoucí areálu. Členové JK mají zákaz měnit krmné dávky. Do krmírny mají přístup pouze ošetřovatelé a vedoucí služeb.
  9. Solárium smí obsluhovat poučené osoby starší 18 let. Návod na ovládání solária je umístěn u spínače solária.
  10. Mytí koní je dovoleno pouze v mycím boxu nebo u uvaziště. Každý je povinen udržovat pořádek (smotat hadici, včas zastavit vodu atd.).
  11. K odkládání věcí ve stáji jsou určeny poličky. Na podlaze chodeb stáje nebudou žádné předměty. Nádoby na krmení se mohou dávat před box pouze se souhlasem ošetřovatele.
  12. Všichni zaměstnanci a žáci školy, členové JK, majitelé koní a jezdci jsou povinni chovat se slušně ke všem zvířatům žijícím v areálu, tj. včetně divokých zvířat a dodržovat zákon na ochranu zvířat. V celém areálu i na vyjížďkách platí přísný zákaz barování koní, nepřiměřené a surové trestání koní; rovněž je zakázáno nutit koně k  výkonu, jehož není schopen bez újmy na zdraví.
  13. Každý je povinen udržovat pořádek v celém areálu, vyvarovat se hluku, který koně stresuje (např. poslech rádia ve stáji). Každý majitel či jezdec je povinen po svém koni uklízet trus na jezdeckých plochách, na dvoře a v chodbě ve stáji. Je nepřípustné hromadit trus na chodbě před boxem. Trus se uklízí do kontejneru za stájí. Nedodržení tohoto pravidla znamená pokutu 500 Kč.
  14. Platí přísný zákaz kouření ve stáji, přípravně krmiv a šatnách. V prostoru stájí a blízkém okolí není dovoleno používání otevřeného ohně. Pro kování za tepla je vymezen prostor u venkovního mytí koní. Odhazování nedopalků a jiných odpadků mimo určené nádoby bude potrestáno pokutou 500 Kč.
  15. Platí zákaz vodění psů do areálu. V krajním případě (se souhlasem vedoucí areálu nebo pověřené osoby) musí být pes na vodítku. Platí zákaz nošení střelných zbraní a zábavné pyrotechniky do jezdeckého areálu.
  16. Parkování soukromých vozidel je dovoleno pouze v určeném prostoru.
  17. Přemisťování inventáře (lavičky, překážky aj.) v prostorách areálu je možné pouze se souhlasem vedoucí areálu.
  18. Každá mimořádná akce konaná v areálu musí být předem projednána s vedoucí areálu.
  19. Vedoucí areálu má právo z technických, organizačních nebo jiných závažných důvodů přijímat rozhodnutí a případná omezení, která nejsou v tomto řádu postihnuta. Informace jsou zveřejňovány na nástěnce u šaten.
  20. Porušení tohoto řádu může mít za následek vyloučení člena JK EPONA PRAHA z klubu, ukončení nájemní smlouvy s majitelem koně, rozvázání pracovní smlouvy se zaměstnancem.

V Praze dne 1. ledna 2006

Ing. Tamara Krčmářová
ředitelka školy